Jak sprawdzić skąd pochodzi moje nazwisko?

Na pewno nie­jed­nej oso­bie przy­szła tak myśl, skąd pocho­dzi jego nazwi­sko. Zasta­na­wiamy się czy mamy jakieś szla­chetne korze­nie. Czy może nasz pra­pra­pra­pra dzia­dek był ryce­rzem. Żeby tego się dowie­dzieć to musimy spraw­dzić skąd pocho­dzi nasze nazwi­sko. W tym arty­kule pokażę Wam spo­soby na jego spraw­dze­nie. Zapra­szam do prze­czy­ta­nia. 

Zapy­taj dziad­ków

Myślę, że jest to dość banalny spo­sób na dowie­dze­nie się co nieco o swoim nazwi­sku. W końcu, kto lepiej nie będzie wie­dział o jego pocho­dze­niu jak Twój dzia­dek lub bab­cia. Jeżeli żyje jesz­cze Twój pradzia­dek to jesz­cze lepiej. Pamię­taj, że osoby star­sze posia­dają nie­zwy­kłą wie­dzę na temat tego kim sami jeste­śmy i skąd pocho­dzimy. Może oni będą w sta­nie odpo­wie­dzieć na Twoje pyta­nia. Być może miło się zasko­czysz. 

Sprawdź w inter­ne­cie

Aktu­al­nie żyjemy w takich cza­sach, że w inter­ne­cie możemy zna­leźć pra­wie wszystko. Spró­buj wpi­sać swoje nazwi­sko w wyszu­ki­warkę googla. Może aku­rat w inter­ne­cie poja­wią się infor­ma­cje na temat jego pocho­dze­nia. Z tego co wiem, jest wyszu­ki­warka ile osób w pol­sce lub na świe­cie żyje z takim samym nazwi­skiem co Ty. Możesz w ten spo­sób się dowie­dzieć gdzie w prze­szło­ści mogli miesz­kać Twoi przod­ko­wie lub gdzie wyemi­gro­wali. 

Archi­wum pań­stwowe 

Jest to spo­sób, w któ­rym na sto pro­cent będziesz pewny poda­nych infor­ma­cji. Rów­nież możesz swoje nazwi­sko spraw­dzić przez stronę inter­ne­tową. Wystar­czy wpi­sać w wyszu­ki­warkę www.archi­wumpań­stwowe.pl i popr­rzez tą stronę szu­kać infor­ma­cji w archi­wach pań­stwo­wych. Myślę, że jest duże praw­do­po­do­bień­stwo zna­le­zie­nia infor­ma­cji na temat pocho­dze­nia swo­jego nazwi­ska. Jeżeli jed­nak nie lubisz zała­twić takich rze­czy przez inter­net to możesz udać się do archi­wum pań­stwowego. 

Książki, zdję­cia

Na pewno są w Two­jej rodzi­nie jakieś książki z nazwi­skami lub foto­gra­fie, które przed­sta­wiają człon­ków Two­jej rodziny razem z pod­pi­sami. Może gdzieś jest zapi­sany jakiś pamięt­nik i tam jest napi­sane skąd pocho­dzi Twoje nazwi­sko. Warto poszpe­rać w rodzin­nych doku­men­tach i spró­bo­wać z nich się dowie­dzieć skąd ono pocho­dzi. Jak widzisz jest mnó­stwo spo­so­bów, aby uzy­skać infor­ma­cje na temat pocho­dze­nia swo­jego nazwi­ska. Wystar­czy tro­chę ruszyć głową i mieć moty­wa­cję do dzia­ła­nia. 

Cie­ka­wostka

Aktu­al­nie w pol­sce naj­bar­dziej popu­larne nazwi­sko to Nowak, na dru­gim miej­scu jest Kowal­ski­/Ko­wal­ska a ostat­nie miej­sce na podium zajęło nazwi­sko Wiśniew­ski­/Wi­śniew­ska. 

1 thought on “Jak sprawdzić skąd pochodzi moje nazwisko?”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *